PRIVATLIVSPOLITIK FOR ”OBS49” ( OLD BOYS SAMMENSLUTNING af 1949)

OBS49’ dataansvar
Overordnet set behandler OBS49 data for at understøtte administrationen og afviklingen af fodboldturneringerne under OBS49.

OBS49 er en sammenslutning af klubber. Det er således klubberne, der er medlem af OBS49 (og ikke spillere eller andre personer).

En del af disse data, som OBS49 behandler, er dog oplysninger om personer fra de forskellige klubber eller dommertildeler. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sikrer, at dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

OBS49 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Kontaktperson: Bjarne Olsen
Adresse: Ellekrattet 24, Trørød, 2950 Vedbæk
Telefonnr.: 25365502
Mail: Bsolsen@post6.tele.dk
Website: www.OBS49.dk
Databehandler
• UnoEuro (hjemmeside og database ligger på UnoEuro’ servere)

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Holdleder for de enkelte hold:
o Kontaktoplysninger som klub, hold, navn, og e-mailadresse, telefonnr.

2) Klubansvarlig og klubkasserer:
o Kontaktoplysninger som klub, navn, e-mailadresse, telefonnr.

3) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer o.l.:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o Oplysninger om funktion/ansvarsområde i relation til foreningen, herunder dommertildeler, formand og webmaster

4) Oplysninger om dommertildelere:
o Navn, adresse, telefon, email-adresse.

Her indsamler vi oplysninger
Normalt får vi oplysningerne fra dig via hjemmesiden.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Sammenslutningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse-afvejningsreglen)
• Behandling efter vedtægterne eller efter lovkrav

Formålene:
1) Formål med behandling af holdleder-oplysninger:
• Foreningens administration af de forskellige turneringer, herunder dommeres og øvrige holdlederes muligheder for at kontakte holdledere om afviklingen af kampe
• Udsendelse af kommunikation i forhold til afviklingen af turneringen
• Administration af din relation til os, herunder at give rettigheder til indrapportering af kampresultater, opdatere holdoplysninger med videre i foreningens system

2) Formål med behandling af oplysninger om klubansvarlig og –kasserer:
• Kommunikation til klubber og administration af relationen til os
• Kontingent opkrævning o.l.

3) Formål med behandling af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer o.l.:
• Håndtering af bestyrelsesmedlemmernes hverv og pligter i foreningen
• Opfyldelse af vedtægter og lovkrav.
• Administration af din relation til OBS49.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer som f.eks. sæsonafslutninger
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Samtykke
Vores behandling af dine personoplysninger vil stort set altid basere sig på indirekte samtykke – idet oplysningerne normalt er registreret af dig selv. Vi indhenter derfor kun dit eksplicite samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i nødvendigt omfang til foreningens bank, til offentlige myndigheder og til eventuelle organisationer, som foreningen arbejder sammen med.
Vi videregiver ikke personoplysninger om øvrige personer.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som holdleder, bestyrelsesmedlem, klubansvarlig eller klubkasserer eller som dommer:

Holdledere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er aktiv holdleder. Dine oplysninger slettes inden for en måned efter at du har givet besked om, at din funktion er ophørt. Ny holdleder skal dog indberettes i stedet. I forbindelse med sæsonskifte vil denne sletning ofte ske i forbindelse med at den nye holdleder indberettes og dermed sletter dine oplysninger.

Klubkontakt og kasserer:                                                                                                               Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er aktiv klubkontakt/kasserer. Dine oplysninger slettes inden for en måned efter at du har givet besked om, at din funktion er ophørt og ny Klubkontakt og/eller Kasserer er oplyst..

Bestyrelsesmedlemmer OBS49:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Dine oplysninger på bestyrelsesoversigten på hjemmesiden slettes inden for en måned efter at du ophører
• Oplysninger i generalforsamlingsreferater om dit valg vil ikke blive slettet.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning, jf. dog ovenfor
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) •

Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.OBS49.dk

Udarbejdet 10-01-2019