Referat 2018

Referat fra årsmøde 2018 den 20. marts hos Hjorten IF

Dagsorden for årsmødet: (iflg. vedtægterne)

a. Valg af dirigent.
Ib Palmelund blev valgt. Ib konstaterede at indkaldelsen var rettidig udsendt.

b. Bestyrelsens beretninger
Bjarne Olsen.
Den 28. november blev jeg kontaktet af Lars Toft, da vores æresmedlem og formand gennem 27 år Bent Schou Eskildsen var afgået ved døden den 27. november, 83 år gammel efter lang tids sygdom.

Vi sendte en krans med blå og hvide blomster til begravelsen den 2. december, hvor jeg repræsenterede OBS49,

Bent gjorde Old Boys Sammenslutningen af 1949 til den største private fodboldturnering i Danmark.

I årene 2003 til 2005 havde vi 53 forskellige klubber i sammenslutningen og 122 hold.

13 turneringer fra Old Boys til Grand Superveteran.

Bent skulle næsten kaldes Mr. Old Boys.

Når Bent skulle lave turneringsplanen tog han i sommerhuset et langt stykke tid for at stykke planen sammen.

Bent holdt enorm meget af OBS49. Han hyggede sig når de gamle kammerater mødtes til årsmødet.

Bent var også lidt af en ”Festabe”. De lidt ældre i foreningen vil kunne huske, hvorledes Bent fik stablet vort 50 års jubilæum på benene i Mantziussalen salen i Birkerød.

24 klubber var repræsenteret med 151 personer.

Forsamlingen minde med et minuts stående tavshed. Ære være hans minde.

 

Vi har i år udsendt regnskab, budget samt forslag til kontaktmændene samt holdlederne med mail, da vi igen har haft problemer med hjemmesiden. For at sige det rent ud, har jeg ikke fået lært det nye hjemmeside system godt nok.

Turneringsplanen

Har i år givet nogle udfordringer, idet nogle klubber har indberettet holdene dobbelt og/eller i forkerte rækker.

 

Dommere

Sørg for at modtage jeres dommere, når de kommer til spillepladsen, så er den positive stemning lagt. Dommerne skal behandles godt.

Husk stadig, at Holdleder og anfører har ansvaret for, at dommerne behandles godt, uanset om I er enige eller ej i hans kendelser.

Vi skal være glade for, at de bruger deres fritid på os.

 

Sommerturneringen

Vi er taknemmelige for igen at have mulighed for at benytte os af tilbuddet fra Ølstykkes Peter Tilsted, som har stillet resultatformidlingen m.v. til rådighed via Ølstykke Boldklubs hjemmeside.

Sommerturneringen starter i år med enkelte kampe i uge 15 da uge 14 starter 2. påskedag.

Og før denne dato er der ikke sjovt, at starte pga. vejret.

Benyt jer af vore vejledninger på hjemmesiden om, når den kommer på plads, hvorledes kamp- og holdinformationsændringer kan ændres på vor hjemmeside.

Vejledningerne ligger under menupunktet ”Vejledning – rettelser på hjemmesiden”.

 

Trækning af hold

Heller ikke i 2017 har vi undgået, at hold trækker sig efter turneringsstart,

Det er ærgerligt, når man har søgt at lave en god turnering.

Udsættelse af kampe

Når I udsætter kampe, skal I sørge for samtidig at få aftalt ny spilledato og registrer den nye spilledato på nettet eller indsend oplysningen til sammenslutningen.

I flg. §2 Udsættelse af kampe står, at udsættelse kun kan ske, hvis begge implicerede holds kontaktmænd er enige herom og ny spilledato og -tid samtidig fastsættes.

Udsættelsen skal øjeblikkeligt opdateres i turneringsplanen af hjemmeholdet (ny kampdato), eller meddelelse skal indsendes til foreningen. I modsat fald kan hjemmeholdet idømmes en bøde.

Bemærk at udsættelsen skal være opdateret senest 3 dage efter den planmæssige afvikling af kampen.

Sørg for at få en e-mail fra modstanderne, hvor flytningen er godkendt af modstanderen som dokumentation for flytning af kampe.

Bøder

Sædvanen tro, resulterede manglende indberetning af resultater/flytning af kampe igen i år i mange bøder. Sidste år 47 stk. og i år 49 stk.

Vi registrerer de manglende resultater den førstkommende mandag efter kampen skulle være afviklet.

Pokalturneringen

Vi føler, at det i år er gået godt med turneringsafviklingen, men enkelte hold har ikke været helt så gode til at få kampene afviklet indenfor den fastsatte tidsfrist.

Vort tiltag med afviklingen af alle finalekampene i pokalturneringen på samme dag og tidspunkt var i 2017 henlagt til Lynge-Uggeløse.

OBS49 var vært med en omgang øl/vand til de fremmødte. Tag jeres ægtefælle/samlever samt eventuelle børn med til denne festdag.

Resultaterne fra Pokalturneringsstævnet

Superveteran 11-mands hold:

Frederikssund IK – ØFS-ELF, Ordinær spilletid 1 – 1. Straffespark 3 – 2,

Endeligt resultat 4 – 3

Superveteran 7-mands hold:

HUI – SGIF, Ordinær spilletid 1 – 4

Grandsuperveteran 7-mands hold:

Helsinge – Brede/Høsterkøb, Ordinær spilletid 4 – 2

 

Vi takker Lynge-Uggeløse for husly.

 

Vinterturneringen

Vinterturneringen som vi har betragtet som en træningsturnering blev ikke etableret i 2016 som følge af for få tilmeldinger.

Hvad er der opnået i 2017

Pokalfinalerne afvikles nu samme tid og sted i alle rækker, hvor sammenslutningen er vært ved et efterfølgende arrangement med pokaloverrækkelse.

Den primitive primitiv tilmeldingsprocedure på vor hjemmeside www.obs49.dk har øjensynligt virket tilfredsstillende.

Til de enkelte der ikke har benyttet den elektroniske tilmelding, vil jeg anmode om at gøre det i fremtiden.

Vi har nu fået etableret en Masters 7-mands turnering.

.

Det går imidlertid stadig den forkerte vej for tilmeldingerne hos os. I år er der tilmeldt 60 hold. Som følge af dette har det desværre været nødvendigt at lave ekstraordinære oprykninger i rækkerne, hvilket alle hold naturligvis ikke har været tilfreds med.

Nye hold er placeret ind, hvor det passede i programlægningen.

Vi håber det i år ikke bliver nødvendigt at udskyde starten på indberetning af resultater. Hvis det skulle ske, vil der komme en meddelelse på hjemmesiden, ligesom I vil få en mail omkring dette.

 

Flere hold

Hvis vi skal overleve som sammenslutning må I gøre noget for at få klubber/hold med i vor turnering.

Efter SBU har etableret Old Boys-, Veteran-, superveteran – og masters/grand superveteran rækker får vi ikke så mange nye hold/klubber tilmeldt, idet SBU meget smart udnytter at holdene er inde i SBU-systemet.

Vi samarbejder i øjeblikket 3-4 andre privatturneringer, og arbejder hen mod at lave et samarbejde med SBU. Den vil Jan komme ind på senere i med bestyrelsen beretning.

.

Det er nu nødvendigt at vi alle gør noget for at tilføre sammenslutningen flere hold. Vi beder jer derfor om at arbejde for at få flere hold fra jeres klub med, men også de omliggende klubber, ellers ser det ikke godt ud i fremtiden.

Vi er billigere og ikke så formalistisk og mere fleksible end SBU.

Som I har set, foreslår vi nedsættelse af deltagergebyret til 400 kr. pr. hold.

Vi har 60 tilmeldte hold heraf 1 hold fra en gammel klub. Det er ikke mange, set i forhold til tidligere hvor vi havde 122 hold.

 

Afvikling af kampe i 2018

Vi prøver til efteråret at etablere en lille turnering for 5-mands hold for de spillere rundt omkring der træner om formiddagen. I vil høre nærmere herom når tiden nærmer sig.

modstanderens bane afprøves.

Husk i påkommende tilfælde at ændre kampdatoen for både ude- og hjemmeholdet.

 

Vi ser gerne, at alle forårets kampe er afviklet, inden vi starter igen efter sommerferien.

Vi beder jer venligst gennemgå turneringsplanen grundigt, og hvis det viser sig, at enkelte kampe stadig er placeret lidt uheldigt, så håber vi, at I kan finde ud af det ved egen hjælp.

Bemærk også, at vi ikke har taget højde for afvikling af Landsholdets kampe.

 

Dvs. såfremt en udsat kamp ikke er flyttet i turneringsplanen, eller et resultat indkodet, står hjemmeholdet – der jo har ansvaret for opdatering af turneringsplanen – til bøde.

Det vil senere af vor hjemmeside fremgå hvem der er ansvarlig for sommerturneringen.

Fremtid

Jan Mogensen:

Efter sidste årsmøde kontaktede de tre øvrige fodboldskredse på Sjælland, det var 

 

DGI 9 hold

Old Boys sammenslutningen “DE SEKS” 15 hold
REOS 61 hold
OBS49 57 hold

 1. Drøftelse af evt. samarbejde
  Der var tilslutning til de fælles mål:
  – at de eksisterende turneringer forsat udbydes inden for den nuværende geografi.
  – at vi sammen arbejder på, at får flere ældre til at spille fodbold og deltage i organiserede fodboldturneringer på Sjælland.
  Altså flere hold på sigt i flere aldersgrupper, så vi alle får mulighed for spille turneringsbold i de geografiske områder vi kender

Alle var ikke klar til et ”snarligt” turneringssamarbejde med SBU. Men der var enighed, at den enkelte kreds på forskellig vis kunne samarbejde med SBU, bl.a. om synliggørelse af vores kredse, samt om en fælles PR- indsats for ældrefodbold på Sjælland.

Der var enighed om, at vi fra 2019 skulle synliggøre hinandens turneringsplaner, således alle klubber fik mulighed for at tilmelde hold i den kreds, som passede bedst for det enkelte hold i klubben.

En klub kan således godt have hold i forskellige kredse og er så medlem af flere kredse, og følger dermed regler og betalinger for den enkelte kreds.

Der var endvidere enighed om, at vi fra vinteren 2018-19, skulle overveje evt. fælles udbud af vinterturneringer og efterfølgende pokalturneringer.

Der var endvidere enighed om, at det ville give god mening at prøve at få fælles dagsturneringer op at stå for aldersgrupperne over 60 år, f.eks. 5-mandsturneringer.

Endvidere var der enighed om muligt samarbejde om udbud af stævner for særgrupper, f.eks. fodboldfitness og gåfodbold.

Alle kunne godt på sigt se fordelen ved et samarbejde om et fælles udbud på Sjælland, hvis nærhedsprincippet bliver bevaret. Men alle skal være klar til et sådant samarbejde.

 1. Det videre arbejde

DGI tilbød, at oprette en fælles hjemmeside, hvor vores turneringsudbud med tilhørende regler kunne synliggøres. DGI tilbød endvidere, at oprette fælles udbud af vinterturneringer.

Der var enighed om fælles møde inden sommerferien, evt. ultimo april.

 1. Aldersgrupper, regler mm.

Alle var enighed om, at nærhedsprincipper var vigtigt for hovedparten af vores hold og klubber.
Af samme grund vil det ikke være muligt at justere aldersgrupperne, men den fleksibilitet vi har i vores rækker vil nok kunne udjævnes hen af vejen.

Enighed om at vi ikke kører med holdkort, samt at vi et åbne over for fleksibelt samarbejde mellem klubber om at stille med fælles hold.

4. Vi har efterfølgende været i dialog med DBU Sjælland

Udbud og organisering
SBU er villige til at udbyde de fire organisationers (4-O) udbud, som en del af DBU Sjælland (SBU) normale udbud af turneringer, i perioden 7. dec. til 26. febr. 2019, hvis 4O er klar og interesseret.

 

I udbuddet, vil 4-O’s særlige vilkår være angivet.

SBU tilbyder dommerpåsætning, samt evt. organisering af kampprogram, således at dette bliver indarbejdet i klubbernes eksisterende kampprogrammer.

 

Hvis SBU skal forestå organiseringen, foreslås en betaling på kr. 400 pr. hold, svarende til tilsvarende særlige holdorganisering på sydvest Sjælland.

SBU kan også tilbyde medvirken ved vinterturneringer og indendørsturneringer.

 

Reglement

SBU er åben over et tilpasset reglement for de turneringsgrupper, der kører i vores egne turneringer, og SBU er positiv over for de forslag som OBS49 tidligere har fremført.

 

Hvis vi har superveteran +, som adskiller sig f.eks. med andre aldersgrupper, så kan de godt køre i en lukket turnering i en overgangsperiode, hvor de så efterfølgende ikke deltager i Sjællandsmesterskabet.

Et samarbejde med DBU vil åbne op for nye muligheder for gode hold i KBU.

 

PR for gammelmandsfodbold

SBU medvirker gerne i en indsats for fremme af gammelmands fodbold på Sjælland, herunder synliggørelse af evt. samarbejdet mellem SBU og 4-O, således at klubberne på Sjælland bliver bekendt med de nye muligheder, som klubbernes ældre spillere tilbydes.

 

Målet på den korte bane er samarbejde og synliggørelse.
Hvis samarbejdet kommer op at stå, så må vi efterfølgende tage stilling til vores eksistens på længere sigt.
Men det skal vi ikke træffe beslutning om nu.

Bemærkninger til beretning
Benny, Ølstykke, vi skal samarbejde med private ikke SBU, hold fingrene væk fra dem.

Kofod, få flere med, find nye klubber.

Henning, hvis vi skal til Roskilde flytter vi også.

Kim, Allerød, rigtig med samarbejde eller gør en indsats i vores område.

Flere tilsluttede sig synspunktet.

c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
Jørgen Peter Hansen fremlagde regnskabet for 2017

Det blev foreslået, at budget og regnskab for samme år, sammenstilles, så afvigelser synliggøres.

Regnskabet blev godkendt.


 1. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
  Jørgen Peter Hansen fremlagde budgettet for 2018

Formunen er ret stor, så der er ikke behov for stigninger, så det foreslås at turneringsgebyr reduceres fra kr. 500 til kr. 400, omvendt forslås, at gebyr for deltagelse i pokalturneringen ændres fra kr. 100 til kr. 200.

Budgettet blev godkendt.


 1. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes
  § 9, stk. 1.
  Ingen forslag modtaget.f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.Det af bestyrelsen foreslåede forslag blev betaget.
 2. Valg af Bestyrelse der vælges for to år:
  På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
  På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem.
  På valg er formand: Bjarne Olsen, Boldklubben Søllerød-Vedbæk, genvalgt
  Bestyrelsesmedlem: John Vinding Petersen, Lyngby Boldklub, genvalgt.
 3. Valg af Revision for 2 år.
  På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor.
  Ib Palmelund blev valgt.
  På ulige år vælges en revisorsuppleant, pladsen er vakant.
 4. Eventuelt

Årsmøde 2019

Vi søger klubber til afholdelse af vort årsmøde 2019.

I den forbindelse vil OBS49 være vært med spisning (Stegt flæsk og persillesovs samt et par øl).

Der må gerne være plads til op ca. 40 personer.

Ølstykke tilbød at afholde Pokalturneringen og Årsmødet i 2019.

Herefter blev pokaler og pengepræmier uddelt.

 

Referat Jan Mogensen, 26.04.2018.