Lidt baggrund for det ekstraordinære årsmøde

Ad 2            Status siden sidste årsmøde

Vi har sejret os ihjel.

OBS49 blev etableret i 1949. Den gang var der ingen der tænkte på, at efter seniortiden var der folk, der fortsat gerne ville spille fodbolds kampe. Det havde de ingen mulighed for, idet DBU først senere fandt ud ar, at fodboldspillere gerne ville fortsætte udover seniortiden., hvilket var årsagen til at OBS49 oprettet.

 På årsmødet 2019 konstaterede, vi imidlertid at  at vi siden 2007 havde tabt 70 hold i sommerturneringen, fordi DBU og lokalunionerne havde fundet ud af ,at det var en god ide at holde fast i de ældre forboldspillere. Så begyndte man at oprette rækker for ældre fodboldspillere og derefter var det således kun spørgsmål om tid inden vor base blev ødelagt.

I 2007 havde vi 12 rækker, herunder en Old-Boys række og tre Veteran rækker.

I 2019 turneringen havde vi 52 hold fordelt på 6 rækker. Og faktisk har vi tabt yderligere 5 hold i løbet af turneringen så vi nu er nede på 47 hold.

I 2017 gjorde vi en indsats for at udvide samarbejde med klubber fra andre organisationer, hvilket ikke har båret frugt.

Vi forsøgte i år, at gennemføre en fælles pokalturnering, men alene 4 hold fra dndre organisationer meldte sig til. Én række måtte aflyses, og vi havde den dårligste tilslutning vi har haft gennem tiderne.

Bestyrelsen foreslog på årsmødet 2019, at vi indledte en dialog med DBUI Sjælland om evt., at overgå til DBU Sjælland med et regelsæt, som tilgodeså den ånd, som er i OBS49. Hvis vi nåede frem til et positivt oplæg ville et sådant kunne fremlægges på et ekstraordinært årsmøde i efteråret 2019.

Der var bred tilslutning til bestyrelsens forslag på årsmødet

Ølstykke kvitterede for bestyrelsens indsats for at fastholde vores eksistens, men måtte nu erkende, at dette ikke synes muligt.

Ad 3                     Nyt reglement for turnering.

DBU Sjælland har udarbejdet oplæg til turneringsreglement for M +50 rækken,  samt for rækker med  5 års intervaller, til henholdsvis 8- mands og 11-mands + videre.

I dette oplæg foreslår de justeringer, som stort svarer til de ønsker, som OBS49 tidligere har fremført.

Altså ingen udfyldelse af holdkort, fleksible regler vedr. dispensationer, mulighed for at låne spillere fra andre klubber, hvis man tilmelder sig sammen.  Hvis der ikke kan etableres hold i en aldersgruppe, søges rækken etableret sammen med DBU København.

DBU Sjælland påsætter dommere på alle kampe.

Hvis der ikke kan etableres hold i en aldersgruppe, tilbydes overflytning til DBU København.

Vi har fået er oplæg til regelsæt, som tilgodeser vores ønsker. Udsendt med indkaldelsen.

Ad 4                    Forslag om nedlæggelse af fodboldturneringer i OBS49 regi

På baggrund heraf foreslår bestyrelsen at vore sommer- og pokalturneringer nedlægges

Vi kan se i øjnene at vi taber flere hold i det nye år. Jeg har allerede fået et par der ikke vil deltage næste år.

Så der er tale om rettidig omhu.

Ad 5                    Forslag om ændring af vedtægter

Vores nuværende vedtægter gør det meget besværligt at nedlægge OBS49, selv om der blandt de fremmødte skulle være et flertal for dette. Derfor vil bestyrelse gerne ændre lidt på vedtægterne således, at vi – forudsat flertal – lettere kan nedlægges, på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde i OBS49, så vi dermed kan tilsende klubberne deres andel af vores formue.

  • 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun behandles af årsmødet, når forslag til ændringer er formanden i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

Stk. 2 –

Stk. 3. Opløsning af Sammenslutningen kan kun ske på et årsmøde, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. Opløsningen skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved skriftlig afstemning.

Stk. 4. Hvis årsmødet ikke er beslutningsdygtig i henhold til stk. 3, skal der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, senest 1 måned efter med mindst 14 dages varsel. Beslutninger kan vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer

Stk. 5. Såfremt Sammenslutningen opløses, skal eventuelle midler forholdsmæssigt tildeles deltagende klubber efter antallet af tilmeldte hold (excl. eventuelt trukne hold )  i gennem de seneste 5 år.

Forslag til ændringer:

Stk. 4. Hvis årsmødet ikke er beslutningsdygtig i henhold til stk. 3, skal der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, senest 1 måned efter med mindst 14 dages varsel. Beslutninger kan vedtages med mere end 50 % af de fremmødte stemmer

Ad 6                    Forslag om nedlæggelse af OBS49.

På baggrund af dette oplæg foreslår bestyrelsen, at OBS49 nedlægges og formuen fordeles i henhold til vedtægterne.

Ad 7                    Evt. valg af ny formand.

Bjarne Olsen har under alle omstændigheder besluttet sig for at stoppe som formand nu. Han har arbejdet i bestyrelsen i 26 år og nu må det være på tide at stoppe.

Såfremt medlemmerne beslutter sig for at nedlægge OBS49 inden næste turneringsår træder i kraft, vil Bjarne Olsen gerne stille sig til rådighed for resten af forenings året .